De aardappelen zijn eene groote weldaad voor de armen. Ze zijn goedkooper dan graan , en men kan er best zijn genoegen aan eten. Hoe velerlei geregten kan men niet van aardappelen maken! Van de aardappelen met de schil, of gelijk men het noemt met de montoer (de zoogenaamde ))gesmoorde aardappelen, tot de aardappeltaart! Sedert eenige jaren echter heeft zich in dit aardgewas eene ziekte vertoond, de zoo betreurenswaardige aardappelziekte, welke zich kenmerkt doordien het loof zwart wordt en verwelkt, en de knol tot verrotting overgaat eer zij tot rijpheid komt. Daardoor ontstaat menigmaal groote schade en schaarschte. Onder het plaatje waar de aardappelen gerooid worden , zijn nog een paar afbeeldingen, die daarop betrekking hebben. Ik bedoel de beide afbeeldingen aan uwe linkerhand. De eerste vertoont u de aardappelplant, zooals die in de bloei staat. Er bovenaan ziet gy de bloesems; en eer die afvallen, groeijen in de plaats van die bloesems kleine groene appeltjes, zooals gij er drie ziet hangen. Maar die groene appeltjes kunnen niet gegeten worden. De eetbare vrucht van de aardappel-plant, zals ik u reeds gezegd heb, groeit onder den grond; en de benedenste afbeelding vertoont u drie aardappelen, in verschillende grootte. Er zijn vele soorten van aardappelen. In de eerste plaats vroege en late, zoo genoemd, omdat de eerste reeds in of vr het begin van den zomer gerooid kunnen worden, terwijl de late aardappelen eerst later gerooid kunnen worden; de late aardappelen kunnen bewaard worden als wintervoorraad, en de vroege niet. Men heeft ook kleiaardappelen, zandaardappelen , duinaardappelen dus geheeten, al naar mate ze op een kleigrond, op eenen zandgrond, of in de duinen geteeld worden. Dan onderscheidt men de aardappelen ook in blanke en roode. En wijders onderscheiden wij de aardappelen nog naar de provincie in welke ze geteeld zijn : zoo heeft men geldersche, friesche, zeeuwsche aardappelen, enz. De echte Zeeuwsche aardappelen worden voor de allerbeste gehouden; en de slechtste aardappelen worden gemeenlijk varkensaardappelen genoemd, omdat men ze tot voeder voor de varkens gebruikt.