B

Baks 1998 - P. Baks - Saksers in Fryslan- Saksisch bestuur in Friesland 1498-1515. Catalogus bij de tentoonstelling in het Fries Museum 30 mei tot 31 augustus 1998. Samenstelling catalogus: drs P. Baks en drs E.O. van der Werff.

Bank 1984 - Fr J. Bank - Blauwhof, Genealogie van een Fries-Hollands Katholiek Geslacht. Eigen Uitgave. Rijswijk 1984.

Beekman 1948 - Dr A.A. Beekman - De Wateren van Nederland. Aardrijkskundig en Geschiedkundig beschreven. Den Haag 1948.

Beetstra 1987 - W. Beetstra- Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân. In analytyske bibliografy ca. 1835-1980. Fryske Akademy Ljouwert 1987.

Berk 1984 - Gait L.Berk, De Punter, De Boer Maritiem, 1984.

Berk 1971 - Gait. L.Berk, Zij leefden van Water., Boom, Meppel, 1971.

Berkenbosch 1991 - Tilly Berkenbosch, Harmsen Ger, Mintjes Simon, Van Turf en Tabak tot Plastic Buizen, Industriebond FNV en Uitgeverij Ariadne, 1991.

Besuijen 1914 - Besuijen, De Hoofdelijke Omslag in de Friese Gemeenten, Gewestelijke federatie der S.D.A.P. in Friesland, 1914.

S.A. Bloemhoff 1988 - Sietske A. Bloemhoff - Klokkestoelen van Stellingwarf in woord en beeld. Oosterwolde 1988, Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Bloemhoff-de Bruin 1982- Ph Bloemhoff-de Bruin - Veldnamen van Stellingwarf. Diel 1. Nijhooltpae en Nijberkoop. Oosterwolde 1982.

Bloemhoff-de Bruin 1988 - Ph Bloemhoff-de Bruin en Y Duursma - Veldnamen van Stellingwerf. Diel 3. Der Izzard, Hooltwolde en Nijhooltwolde. Oosterwolde, 1988.

De Boer 2002 - P.C. de Boer en A.J. Geurts. Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noord-Oost Polder. Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 2002.

Bouwer 1989 - K. Bouwer - Brink en Streek. Cultuurlandschapsvormen aan de Westzijde van het Drents Plateau. Oosterwolde 1989. Herdruk Proefschrift.

Boer 1982 - Luit.J. de Boer, Uut et Laand van Lende en Kuunder, Schrieversronte, 1982.

Boon 1991 - H. van der Boon, De polders van het Land van Vollenhove, IJsselakademie Kampen, 1991.

Bosch 1997 - H. van den Bosch, Weldadig '97. 27 juni t/m 2 juli. Grootste Tuin en landlevenbeurs van Noord-Nederland, Uitgeverij Gherre ism Het Land van Weldadigheid, 1997.

Bouwer 1970 - K.Bouwer, Brink en streek, Proefschrift RU Groningen, 1970.

Bouws 1981 - T.Bouws, Boxma W., Kijk op Overijssel, Tirion B.V., 1981.

Brada 1988 - W.M., Inleiding tot de Friese kerkgeschiedenis, eigen beheer, 1988.

Brouwer 1953 - Encyclopedie van Friesland. Hoofdredactie: J.H. Brouwer. Amsterdam, Elsevier 1953. Uitgegeven onder auspicien van de Fryske Akademy.

Buijtenen 1977 - M.P. van Buijtenen, Langs de Heiligenweg, K.N.A.W, 1977.

Bultsma 1980 - Volkert Bultsma,Evert van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940, Anarchistiese uitgaven Amsterdam, 1980.

Buringh 1995 - Piet Buringh, Beschrijving van een fietsroute door de landschappen van Wageningen en Bennekom, Lionsclub Wageningen, 1995.

Bylsma 1972 - J.J.Bylsma,Y.Poortinga, De koarte Kriem, A.F.U.K., 1972.