K

Kalma 1967 - J.J.Kalma, Leer mij ze kennen... de Friezen, A.W. Sijthoff Leiden, 1967.

Kalma 1987 - J.J.Kalma, "Rode dominees in Friesland", In: De Vrije Fries, zevenenzestigste deel blz 53-64, Fryske Akademy, 1987.

Kamman- R Kamman- Geschiedenis van Kuinre en Omgeving. Uitgegeven te Hoogersmilde m.m.v. de Geschiedenisgroep 'Open School' te Kuinre.

Kamman 1978 - R Kamman, "Herinneringen van Roelof Kamman aan Kuinre en de Noordwesthoek van Overijssel", In: Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht, blz 95 tot 107, Ijsselakademie, 1978.

Kamp 1937 - A.F.Kamp, Zuiderzeeland. Verleden en Toekomst van de Zuiderzee, N.V. EM. Querido's Uitgevers-Maatschappij Amsterdam, 1937.

Keessen 1994 - Jurjaan Keessen, Domelapad, NIVON, 1994.

Keizer - J.Keizer, Heerenveen, platteland en Vlek, vd Vegt en Overdiep BV Heerenveen.

Klaver 1990 - J.Klaver, Over Molens, Waterschappen en Veenpolders in de Stellingwerven, Schrieversronte, 1990.

Klaver 1974 - Imke Klaver, Herinneringen van een friese landarbeider, Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN), 1974.

Kleuver 1982 - Joop Kleuver, De Plantengroei in de Weerribben, Stichting Vrienden van de Weerribben, 1982.

De Klok - De Klok, weekblad der Volkspartij in de districten Schoterland en Wolvega / [red. G.L. van der Zwaag] Uitgave: Wolvega : Posthuma & Weijer
Voortgez. als: Gorredijkster courant . uitgeg. te Wolvega en Gorrredijk; wellicht ook uitgeg. te Oranjewoud
Ca.189X uitgeg. door Weijer & Hooijsma; vanaf ca.1892 door Ph. Weijer; later uitgeg. door G.L. van der Zwaag
Vanaf 1893 met ondertitel: socialistisch weekblad in [voor] de districten Schoterland en Wolvega; vanaf 1906 met ondertitel: socialistisch weekblad voor de districten Schoterland en Weststellingwerf

Klijnsma 1861 - S.F. Klijnsma - Geschiedkundige herinneringen uit de voormalige grietenijen Oost- en West-Stellingwerf, hoofdzakelijk aangaande het geslacht der Van Haren's. Meppel, H. Ten Brink, 1861

Kok 1958 - H.J. Kok - Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuws bisdom Utrecht. Proefschrift 1958. Van Gorcum en comp. NV, Assen.

Koopmans 1966 - D.K.Koopmans, Wiend in het Riet, Schrieversronte, 1966.

Koopmans 1979 D.K. Koopmans De Gebrandschilderde Ramen in de Kerk van Scherpenzeel- 'De Ovend' van augustus 1979. Zie ook: 'De Stelling'van januari 1988, 7e jrg no 24.

Koopmans 1996 - P. Jonker, Dirk Kerst Koopmans-Schilder van de Scheene, Schrieversronte, 1996.

Kroes/Hol 1979 - J. Kroes en T. Hol- Het Land van Vollenhove. Een Historisch Geografische Studie van het Noord-West Overijsselse Kultuurlandschap. Zwolle 1979. Kuinre blz 211-230

Kroes 1996 - J Kroes - De Gietersen in Friesland. De Migratie van Noord- West Overijsselse Turfgravers naar het Friese Laagveengebied in de 18e Eeuw. Fryske Akademy. Leeuwarden 1996.

Kruithof 1986 - A.Kruithof, Wielick H., Vlieger J., Koole E., Vroome H. de, Weststellingwerf. Kijken naar en lezen over toen en nu, Vensterboek Oosterwolde, 1986.

Kruyskamp 1970 - Dr. C. Kruyskamp - Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 2 dln. 9e druk. 's Gravenhage 1970.

Kuit 1998 - R Kuit e.a. Veldnamen in de Weerribben. Handgeschreven rapport nav onderzoek naar veldnamen in de Weerribben. Ossenzijl 1998

Kuunderwal 1980 - Wube Lamers van de Kuunderwal, Mien Wegen Bin Duustere Paeden. Oolde Verhaelen uut Stellingwarf., Schrieversronte, 1980.

Kuypers 1996 - Paul Kuypers, De cultuur van het overleven. Een essay over verlies en vooruitgang, De Balie Amsterdam, 1996.