L

Lantinga 1995 - Geert Lantinga - De Lindevallei - Wolvega en Omstreken - Reeks 'Monument van de maand' 10e jaargang no 3, juni 1995. Leeuwarden 1995.

Van der Lende 1995 - P. van der Lende. Uit de geschiedenis van de rote Veenpolder, burenhulp in Slijkenburg. In: De Stelling, officieel orgaan van de vereniging Historie eststellingwerf, jrg 14 (1995) nr 54

Looijenga 1993 - Lourens Looijenga - Geboortegrond Noordwolde. Over broggewippers, heidehutters en anderen die de geschiedenis van Noordwolde hebben geschreven. Meesterdrukkers, Wolvega najaar 1993.

Lourens 1880 - J. Lourens - Handschriften, meerendeels betrekking hebbende op de taal en geschiedenis der Stellingwerven / J. Lourens. - [S.l.], [ca. 1880-1935]. - 20 dl. ; fol
I: Stellingwerver dialect ; Stellingwerver dialect in vergelijking met de
streekspraak in Overijssel e.a. - 11 stk. II: Losse aant. over dialect. III:Doop-en geslachtsnamen. IV: Aant. betreffende de geschiedenis van Stellingwerf. V: De Romeinen ; De vestiging van Saksische stammen. VI: De kruistochten. VII: Zeden en gebruiken. VIII: Aant. uit diverse bronnen. IX: Charters en diverse statenbesluiten. X: Kuinre. XI: Oude muntstelsels ; Landmaten ; R.K. feestdagen. XII: Kerkgebouwen ; Naamlijst van predikanten ; Aardrijkskundige aant. XIII: Kerkelijke geschiedenis. XIV: Geestelijke landerijen in 1542. XV: Aant. uit: Naamlijst van Zevenwouden ... / J. Engelsma. XVI: Kerkegebouwen ; Geestelijkheid; Geestelijke goederen ; Vaste inkomsten. XVII: Aant. uit kerkelijke rekeningen e.a. XVIII: Bronnen studies op losse krt. XIX: Aant. van onderscheiden aard. XX: Teek. van boerderijen e.a. te Oldberkoop. - krt. in portef.

Aanwezig in Provinciale of BUMA bibliotheek in Leeuwarden BOEKNUMMER : Hs 440 Noot : Geschenk van mevr. Lourens, Rotterdam