M

Meesters 1881 - J.H.E. Meesters, De Steenwijker meenthe, Erven J.J. Tijl, 1881.

Middendorp 1980(1) - Fokke van Lute - Her en Der Deur et Oolde Wolvege. Oosterwoolde 1980. (F. Middendorp)

Middendorp 1981(1) - Sneupen in oude papieren- Het Schoter of Slijkenburgerzijl- Stellingwerf van 26-3-1981, Fokke van Lute. (F. Middendorp)

Middendorp 1985 (1) - Fokke Middendorp, Na Driemaal klokkleppinge. De Westhoek., Taconis Wolvega. Uitgegeven mbv de RABO-bank Scherpenzeel, 1985.

Middendorp 1987(1) - F. Middendorp (Fokke van Lute) Kerken in de 18e eeuw. Financiële Perikelen. in: De Stellingwerf van 29-10-1987.

Middendorp 1995 - F.Middendorp, Fokke van Lute op 'e tekst over Aant Heida, Jan van Schoot en Johannes Wardenier, Schrieversronte, 1995.

Middendorp 1997 (1) - Fokke Middendorp, Het land van Stellingwerf. Toen en nu in woord en beeld, Nieuwsblad Stellingwerf Wolvega, 1997.

Middendorp 1998 - Fokke Middendorp, Weststellingwerf in vogelvlucht, RABO-Bank Wolvega, 1998.

Miedema 1982 (1) - H.T.J. Miedema- De naam van de Linde of Lenne, de Zuidgrens van Friesland- In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 17 (1982) blz 89-96

Miedema 1982 (2) - H.T.J. Miedema - De Friese Plaats- en Waternaam (de) Lemmer of Liamer. In: Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam. 14e jaargang 1982.

Mol 1987 - J.A.Mol, "De plundering van het Convent van Schoten in 1472", In: De Vrije Fries, zevenenzestigste deel blz 65-88, Fryske Akademy, 1987.

Mol 1989a - J.A.Mol, P.N. Noomen, Prekadastrale atlas van Friesland. Deel drie- Weststellingwerf ten zuiden van de Linde., Fryske Akademy, 1989a.

Mol 1989b - J.A.Mol, P.N. Noomen, Prekadastrale atlas van Friesland. Deel twee- Weststellingwerf ten noorden van de Linde, Fryske akademy, 1989b.

Mol 1991 - J.A. Mol - De Friese Huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun Plaats in het Middeleeuwse Kloosterlandschap. Leeuwarden, 1991.

Mol 1998 - J.A. Mol en K. van Vliet - De Oudste Oorkonden van het Sint-Odulfsklooster van Staveren. In: Jaarboek voor de Middeleeuwse Geschiedenis I blz 73-135 Hilversum 1998.

Molen 1958 - S.J. van der Molen - Opsterlan - Skiednis fan in Wâldgritenij. Fryske Akademy, Drachten 1958

Molen 1966 - S.J. van der Molen, "Mars in Friesland", In: Spiegel der Historie, november 1ste jaargang no 5, Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1966.

Molen 1978 - S.J. van der Molen, Turf uit de Wouden, Fryske Akademy, 1978.

Molhuijsen 1853 - P.C. Molhuijsen - Geschiedkundige Herinneringen Omtrent Kuinre. In: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en letteren. 18e jaargang 1853 blz 33-81. Deventer 1853

Molhuysen 1911 - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / onder red. van P.C. Molhuysen en P.J. Blok ; met medew. van tal van geleerden
Auteur(s): Philipp Christiaan Molhuysen 1870-1944
Uitgever: Leiden : A.W. Sijthoff Jaar: 1911-1937 10 dl. ; 27 cm
Annotatie: 5e dl. tevens onder red. van L. Knappert
Dl. 6-8: onder red. van P.C. Molhuysen, P.J. Blok en Fr.K.H. Kossmann
9e-10e dl. onder red. van P.C. Molhuysen en Fr. K.H. Kossmann
Elk deel bevat een cumulatieve index

Monte Verloren 1954 - J.Ph. de Monte Verloren, Het ontstaan van een kleine landsheerlijkheid, de vorming van het 'graafschap' Kuinre. In: Verslagen en Mededelingen der Vereeniging tot Uitgave der bronnen van het Oud Vaderlands recht nr 58 1954 blz 51-70

Mulder 1972 - G. Mulder- De Stellingwerfse Dorpsnamen. Gepubliceerd in Driemaandelijkse Bladen 24/117-134 (1972)

Mulder 1977 - Gerke.P.Mulder, "Appelsche", In: It Beaken, 39e jrg-nr 3/4, Fryske Akademy, 1977.