S

Santema 1971 - O. Santema - Alde doarpsgesichten. Eerder verschenen in It Bolwerk in de zestiger jaren. 2 delen. Leeuwarden De Fryske Bibleteek, 1968-1971.

Schaaf 1958 - Sj van der Schaaf, Geart Lourens van der Zwaag 1858-1923, Fryske akademy, 1958.

Scheer 1842 - H. Scheer, H van der Boom, A.L. Lesturgeon, Drenthe, in vlugtige en losse streken geschetst door drie podagristen, Uitgeverij M.A. Seijen, Leeuwarden, 1842.

Schönfeld 1955 - M. Schönfeld - Nederlandse Waternamen, 1955.

Schuur 1996 - J.R.G. Schuur, Appelscha, Bolwerk van Anarchisme en Radicaal Socialisme, Schrieversronte, 1996.

Slicher van Bath 1944 - B. H. Slicher van Bath - Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. Ongewijzigde herdruk van de uitgave in 1944. Utrecht Gysbers en Van Loon 1977.

Slicher van Bath 1960- B.H. Slicher van Bath - De Agrarische Geschiedenis van West-Europa. Het Spectrum, Utrecht 1960. Aula-boeken.

Slicher van Bath 1977 - B.H. Slicher van Bath - Een samenleving onder spanning:geschiedenis van het platteland in Overijssel. Uitgever: Utrecht HES. Jaar:1977. Reeks: Historische sociografieën van het platteland.
Annotatie: Herdr. van de uitg. van 1957 gepubliceerd door Van Gorcum, Assen, als no. 1 van de reeks Historische sociografieën van het platteland
Met bibliogr. verwijzingen. - Index

Smit 1975 - Reinder Smit, De jaarmarkten van Dwingelo, Gemeente Dwingelo, 1975.

Spahr van der Hoek 1952 - J.J. Spahr van der Hoek met medewerking van Dr O Postma - Geschiedenis van de Friese Landbouw. Twee delen. Uitgegeven door de Friesche Maatschappij van Landbouw t.g.v. haar Honderdjarig Bestaan in 1952

Spahr van der Hoek 1972 - J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries (red.) friesland 1945-1970. Miedema pers Leeuwarden 1970. Fryske Akademy nr 370.

Spanninga 1987 - Hotso Spanninga, "Patronage in Friesland in de 17de en 18de eeuw. Een terreinverkenning.", In: De Vrije Fries, zevenen zestigste deel, blz 11 tm 26, Fryske Akademy, 1987.

Speerstra 1971 - Hylke Speerstra, Met de Kloten voor het Blok. Schippersverhalen, Miedema Pers leeuwarden, 1971.

Stakenburg 1950 - A.J. Stakenburg, "De iconographie der van Harens", In: De Vrije Fries, veertigste deel blz 136, Friesch genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde, 1950.

Steenstra - H.W. Steenstra - Algemene geschiedenis van Friesland.

Stegeman 1984 - T.R. Stegeman, Waterig Nederland. Historische schets van een Noordwestoverijssels veendorpje in de 19e eeuw, IJsselakademie, 1984.

Stuijvenberg 1977 - J.H. van Stuijvenberg, De economische geschiedenis van Nederland, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1977.

Suttorp - L.C. Suttorp, De rechtse coalitie in de Nederlandse politiek van de negentiende en twintigste eeuw, J.H. Kok NV, Kampen.