A

AAU - Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Verschillende delen. (M.n het twee en veertigste deel is belangrijk voor de geschiedenis van de dorpen in de Stellingwerven en de Kop van Overijssel. Vele berichten uit de eerste helft van de zestiende eeuw (Institutiebrieven). Utrecht. Wed. J.R. van Rossum 1916. Uitgegeven door het Historisch genootschap te Utrecht.

B

Beneficiaalboeken van Friesland- opgemaakt ter voldoening aan het bevel gegeven door Maria van Hongarije te Brussel den 25 augustus 1542, uitgegeven op last van het provinciaal bestuur van Friesland. Leeuwarden 1850.

Berkelbach van der Sprengel 1937 - Jan Willem Berkelbach van der Sprenkel 1897-1944 - Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340 / verz. door J.W. Berkelbach van der Sprenkel. Uitgever: Utrecht : Broekhoff v/h Kemink Jaar: 1937, 630 p Reeks: Werken; 3e serie, no. 66 Annotatie: Lit. opg.

Blok 1899 - Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, 2 dln. P.J. Blok e.a. ed. Groningen 1896-1899

Bouman 1959 of O.B.S.U. - Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 5 delen. A.C. Bouman e.a. ed. Utrecht s' Gravenhage 1920- 1959

Braaksma 1977 - A.M.Braaksma, Bussel-Eijlander M. van Clazing, A.M. Hol, Quedam Narracio de Groninghe, De Thrente, de Covordia et de Diversis Aliis Sub Diversis Episcopis Traiectensibus, Historisch Seminarium Universiteit Amsterdam, 1977.

C

Charterboek van Friesland 1768 - Groot placaat en charterboek van Vriesland/ verzamelt door G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg 1733-1783, Johan Frederik Mauritz Herbell 1752-1819. Te Leeuwarden, gedrukt by Willem Coulon of Harmen Post,Leeuwarden.

Colmjon 1883 - Gerben Colmjon 1828-1884 - Register van oorkonden, die in het Charterboek van Friesland ontbreken, tot het jaar 1400 / opgemaakt door G. Colmjon Uitgever: Leeuwarden : Eekhoff Drukker: Leeuwarden : Wed. J.R. Miedema en co Jaar: 1883 Annotatie: Uitgegeven ingevolge besluit der Staten dezer provincie

D

Van Doorninck 1857 - Jan Izaak van Doorninck 1840-1889 - Tijdrekenkundig register op het Oud Provinciaal Archief van Overijssel / [opgemaakt door J. van Doorninck en vervolgd door J.I. van Doorninck] Bladwijzer op de vijf eerste Gedeelten (1225-1527) en op het Aanhangsel (1225-1496) Uitgever: Zwolle : De Erven Tijl Jaar: 1857-1875
Opmerkingen: I: 1225-1393. II: 1393-1423. III: 1424-1456. IV: 1456-1496. V: 1496-1527. VI: Aanhangsel 1225-1496. VII: Bladwijzer

F

Feith H.O. Feith, J.A., "Reisjournaal van Jr Frederik Coenders van Helpen. Met voorwoord", In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch genootschap gevestigd te Utrecht, veertiende deel blz 114-226, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1893.

Floreencohier 1858- Eigenaren en gebruikers- Weststellingwerf. Uitgegeven door de Serviceclub Weststellingwerf en de Vereniging Historie Weststellingwerf.

H

Holthusius Laelius 1624, Holthusius Laelius - "Dijckboeck Jnholdende de dijckrechten des carspels Jsselham", In: Overijsselsche Stad-, Dijk en Markerechten., Tweede deel, zevende stuk, Vereniging Tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 1624.

J

De Jonge van Ellemeet 1920- B.M. de Jonge van Ellemeet - Het Cartularium van het Kapittel der St Clemenskerk te Steenwijk in: AAU 45 (1920) p. 257-320

K

Ketner 1959 - Dr. F. Ketner - Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. 6 delen. Den Haag - Staatsdrukkerij ong. 1959.

M

Muller Fzn 1917 - Samuel Muller Fzn 1848-1922. Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528) / door S. Muller Fz. ; in medew. met E. de Clercq, B.M. de Jonge van Ellemeet, A. le Cosquino de Bussy.Uitgever: Utrecht : Oosthoek Jaar: 1917-1922
Collatie: 4 dl. Annotatie: IV: Indices / door M.I. van Soest

R

Register van charters en bescheiden van het Oud Archief van Kampen. Eerste deel. Van 1251 tot 1496. Kampen, K. van Hulst. 1862

S

Schultinck 1650 - Michiel Schultinck - Titel: `Memoriael van het Geslachte ende afkomste van Michiel Schultinck, tot aen het vierde gelidt, van haer staet, officien ende van haer aengetrouwde gelsachten. beginnende van 't jaer 1500; tot den jaere 1650'. Gepubliceerd door Vorsterman van Oyen, A.A.
Verschenen in: Maandblad van het genealogisch-heraldiek genootschap `De Nederlandsche Leeuw' 12 (1887).
Jaar: 1887 Handschrift Koninklijke Bibliotheek betreft hs. 131 E 28 -