V.K.B.I - Publieke verkooping van de zathe en landen "de Blauwhof" te Spanga, te houden door de notarissen J.M.J. Lis te Wolvega en K. Gorter te Wommels. 20 september en 2 october 1917. Ten verzoeke van de te Leeuwarden gevestigde N.N. "Stania".

V.K.B.II - Verkoop van vastigheden onder Munnekeburen, Oldelamer, Oldetrijne, Nijetrijne en Spanga. W. van der Meer, notaris te Munnekeburen, zal dinsdag 13 november 1883, bij voorlopige en dinsdag 27 november a.v bij eindelijke toewijzing, telkens 's voormiddags 11 uur, ten huize van den gefailleerde Fr.H. Pen te Munnekeburen, publiek verkopen, ten verzoeke van den weledelgestrenge Heer Mr J.W. Sluiter, advokaat en notaris te Zwijndrecht, enige vastigheden in 11 perceelen.

V.K.B.III - Publieke verkooping van: een boerenhuizinge met uitmuntende weilanden te Spanga onder Slijkenborg, een huis met hooi- en rietlanden te Spanga en hooiland de "Timmermanspolder" aldaar, behoorende tot de boedel van wijlen de heer Heine Rudolfs van der Lende, te houden door notaris Johs Hessing te Wolvega mede ten verzoeke van zijn ambtgenoot N. Ottema en A.M. Hartgerink beiden te Leeuwarden, op 17 februari en 3 maart 1938.

V.K.B.IV - Publieke verkooping eener zathe en landen gelegen te Spanga, eigen aan den heer H.A. Oosterhof, d.d. 10 en 24 october 1901.

V.K.B.V - Publieke verkoop voor den heer Ale W. Schaap te Nijetrijne van onroerende goederen op 26 jan. en 9 febr. 1915 ten huize van de kastelein P.D. de Vries te Scherpenzeel.

V.K.B.VI - Publieke verkooping van hooi- en rietland, gelegen te Scherpenzeel, d.d. 19 nov. en 3 dec. 1906. Voor R.H. Schaafsma: Hagen riet en water, gelegen tussen de Gracht en den straatweg te Scherpenzeel.

V.K.B.VII - Verkoop eener zathe en landen, strekkende van den straatweg te Oldetrijne tot bijna aan de Linde met uiterdijk daarbij. Woensdag 25 october 1893.

V.K.B.VIII - Publieke verkoop voor den hoogwelgeboren heer Jhr J. Hora Siccama van de Harkstede te Hilversum van twee vruchtbare zathen en landen onder Nijetrijne op 3 en 17 october 1911.

V.K.B.IX - Publieke verkoop van verschillende vastigheden, gelegen onder Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga en Nijetrijne. 1905.

V.K.B.X - Publieke verkooping eener zathe en landen en burgerhuizinge te Scherpenzeel voor de erven K.P Oosten. 15/29 dec. 1910.

V.K.B.XI - Publieke verkooping van eene zathe en landen te Munnekeburen aan de Langelille en een perceel wei- en hooiland te Schoteruiterdijken aan de Tjonger en van eenige huizen aan de Langelille te Munnekeburen. Op 8 en 22 october 1931.

V.K.B.XII - Publiek verkooping van eene zathe en landen te Munnekeburen aan de Langelille ten verzoeke van de erven van wijlen de weduwe B.P. Oosten op 8 en 22 october 1931.

V.K.B.XIII - Publieke verkooping van een zathe en landen onder Spanga. Een zathe en landen onder Schoteruiterdijken. Hooi- en rietland onder Spanga te houden door notaris J.M.J. van Lis te Wolvega op 15 en 29 maart 1921 ten verzoeke van mejuffrouw de wed. IJ.R. Oosten.