Categorie: democratie

Evaluatie Derde Kamer na enkele jaren

Evaluatie Derde Kamer Bij de Derde Kamer haden we de volgende uitgangspunten/gedach­ten. 1. De Derde Kamer moet organisatorisch en inhoudelijk een alternatief zijn voor politieke partijen en het overtheidsbe­leid. Het is de bedoeling, buiten politieke partijen en over­legstrukturen met de overheid om een soort tegenbeweging op te bouwen, die zich niet laat inkapselen en die […]

Creatieve beleidsvorming

Sinds kort ben ik namens de Bijstandsbond betrokken bij een proces van ‘creatieve beleidsvorming’ in Amsterdam Oost. Doel van deze ‘creatieve beleidsvorming’ is voor het stadsdeel een beleid ter bestrijding van de verarming te bedenken. Hiervoor werden hulpverleners uit het stadsdeel en vertegenwoordigers van stedelijke organisaties van uitkeringsgerechtigden uitgenodigd. Dus niet eerst een beleidsnota, waar […]

Agorafase

Tweede verslag van discussies in De Balie over de verplaatsing van de politiek naar aanleiding van de brochure van de Wiardi Beckman stichting. We kunnen niet volstaan met een inspraakronde, op het moment dat men het beleid wil gaan invoeren. Tot nu toe was het zo dat ambtenaren en bestuurders uitgewerkte plannen bedachten en pas […]

De verplaatsing van de politiek

Verslag van de diskussiemiddag in De Balie in Amsterdam op donderdag 25 januari 1996 nav de brochure “De verplaatsing van de politiek” van de Wiardi Beckman Stichting. (WBS) Voorzitter is Herman Tjeenk Willink, voorzitter van de Eerste Kamer. De eerste inleiding is van Paul Kalma, een van de auteurs van de brochure. Hij geeft een […]

Naar een democratisch alternatief

Gepubliceerd op de website en in het tijdschrift van het initiatief de Derde Kamer. november 1995 In de Derde Kamer hebben we de afgelopen tijd veel gediscussieerd over de conclusies die we kunnen trekken uit onze openbare bijeenkomsten. We stelden ons daarbij de vraag: mogen we de Derde Kamer zien als platform van en voor […]

Tekst uit verslag Derde Kamer bijeenkomst over de stadsprovincie in het Barleus gymnasium op 13 mei 1995

Diskussie werkgroep 2 plus 3. Bernard Stolte begint zijn inleiding met te stellen dat hetonderwerp van de bestuurlijke herindeling al heel lang speelt.In 1981 zijn de deelraden Noord en Osdorp opgericht. Ze warenbedoeld als een strategisch idee op een schaakbord, dwz menpoogde op die manier de deelraden erdoor te drukken.Op stedelijk niveau in de gemeenteraad […]

Enkele indrukken van de diskussies op 23 april in De Derde Kamer.

In de vijfde sessie heeft Eise kalk het voorstel gedaan, inAmsterdam een Derde Kamer te organiseren. Hierbij zouden ookpolitici moeten worden uitgenodigd, en zou het onderwerp“vrijwilligerswerk” moeten zijn. Hij deed een oproep om zo’nDerde Kamer te organiseren. Verder verbond Ger Ramaekersnamens het PSUL de Derde Kamer met de buiten-parlementaireenquete, die reeds in Limburg was georganiseerd. […]