Familie Lycklama à Nijeholt

De eerste grietman van de Stellingwerven heette Lambert Piers. Hij wordt in 1504 genoemd. Van hem stamt waarschijnlijk een familie Sannes af. De tweede grietman heette Lyckle Eables; tijdens zijn bewind werd de grietenij Stellingwerf gesplitst in de grietenijen Stellingwerf Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde. Lyckle bleef grietman van Stellingwerf Westeinde, later Weststellingwerf genoemd. Hij woonde in Nijeholtpade op een stins; en dus noemde de familie die van hem afstamde zich Lycklama à Nijeholt, met de voornaam van de grietman en de plaats waar hij woonde. De meeste leden van het geslacht waren niet van adel. Bij Koninklijk Besluit van 20 december 1817 werd Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt verheven in de Nederlandse adel, maar deze tak van de familie is in 1917 uitgestorven. De stins van de Lyckle heeft een rol gespeeld in de schermmutselingen met de Geldersen. (1)

Ook een ander lid van deze familie is grietman van Weststellingwerf geweest. Het was Marcus Lycklama a Nijeholt die geboren werd op 17-01-1573 (St Anthonisdag) en overleed op 09-08-1625. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Franeker. Daar werd hij hoogleraar van 1604-1610. Vervolgens werd hij grietman van Ooststellingwerf en lid van de Staten-generaal, daarna van de Raad van State. In 1623 werd hij grietman van Weststellingwerf. Vanaf 1610 was hij curator van de Academie in Franeker. Hij is begraven in de kerk van Nijeholtpade; door de houten vloer is zijn grafsteen aan het oog onttrokken. Als hoogleraar heeft hij enkele publicaties op zijn naam staan. Van Marcus Lycklama is het testament bewaard gebleven. De tekst van dit testament evenals een afbeelding van dit lid van de familie kunt u op internet vinden. (2)

Weer een ander lid van de familie was geparenteerd aan de patriciersgeslachten in Steenwijk. Het gaat om Lubbertus Lijckelama, eerste majoor der stad Steenwijk en daarna kapitein van een compagnie soldaten te voet, in dienst van de Prins van Oranje. (3) Hij was getrouwd met Anna Fredericks. Haar vader was burgemeester van Steenwijk en haar moeder kwam uit het Steenwijkse burgemeestersgeslacht Ter Stege.
Deze Lubbertus voerde het volgende wapen: wedergedeeld, a. in goud twee lelien van rood boven een, b in rood een gouden eikenstronk met daaruit drie gouden eikels.
Lubbertus en Anna hadden twee zonen en twee dochters, nl Frederick, Seyger, Hendrickjen en Frouca. Frederick Lijckelama werd vaandrig van een compagnie soldaten, maar hij is ongetrouwd gestorven. Seyger Lijckelama trouwde met Sophia Essink en was luitenant van een compagnie soldaten in dienst van de Prins van Oranje.

Op wikipedia is veel over de familie te vinden, o.a. een genealogie van de familie en een levensbeschrijving van de stanvader, Lyckle Eabelens. Ook de stins friesburg waar deze woonde is beschreven.

(1) Wierda 1946
(2) Het testament bevindt zich in Tresoar, het voormalig Rijksarchief van Friesland. Toegang 347. inv. Nr. 1320.
(3) Zie Schultinck 1650, blad 55