Discussie in Brussel in zaal Don Helder Camara op 11/12-03-2002 over de voorbereidingen van een Europees Sociaal Forum

De conferentie was als volgt opgebouwd.

 1. Criteria en methodologie voor het voorbereidend proces van het Europees Sociaal Forum

 2. Hoe kunnen we het netwerk uitbreiden en wie moeten er op het Europees Sociaal Forum komen

 3. Organisatie, een gemeenschappelijke veranytwoordelijkheid. Financien, logistiek, fonds voor armen om deel te nemen.

 4. De structuur van het programma van het Europees Sociaal Forum, eerste ideeen en methodologie

Deze vier agendapunten werden de volgende dag uitgewerkt in drie werkgroepen.

 • Programma ESF

 • Vergroting netwerk

 • Financien en logistiek, etc.

Ik vat de discussie samen adhv de bovengenoemde vier punten

Ad 1. Naar voren gebracht werden de volgende punten:

 • Een eerste inleiding werd gehouden door Rafaella Boulini. In 2003 zal in Porto Allegre een nieuw World Social Forum worden gehouden. Bij de afgelopen bijeenkomst is besloten, regionale Forums te organiseren. Er werd besloten om dit wat Europa betreft te doen in Italie. In april zal het Council voor het proces in Porto Allegre besluiten nemen over de steden waar regionale Forums worden gehouden. Wie zijn eigenlijk de initiatiefnemers en wie zijn verantwoordelijk voor de voorbereidingen? Dit is een gevoelige kwestie. In Feite is het proces in Porto Allegre de initiatiefnemer, dat een eigen Council heeft. Het Europees Sociaal Forum is een gevolg van Porto Allegre. Dit betekent volgens de methode van Porto Allegre, dat iedereen die de methodische uitgangspunten van Porto Allegre onderschrijft initiatieven kan nemen en publieke ruimte krijgt op het ESF. Dus iedereen die tegen het neo-liberalisme en voor de vrede is. De voorbereidingen moeten verricht worden door een open Europese werkgroep, waar vertegenwoordigers van en individuen uit sociale bewegingen in de verschillende Europese landen aan kunnen deelnemen. Wij streven niet naar een formele vertegenwoordiging van nationale bewegingen. De volgende plenaire bijeenkomst zal gehouden worden in Wenen, om dichter bij Oost-Europa te zijn en het ook voor mensen uit die landen mogelijk te maken aan de discussies en voorbereidingen deel te nemen. Naast een groep die het ESF organisatorisch voorbereidt moeten er thematische werkgroepen komen die het programma inhoudelijk voorbereiden. In Porto Allegre waren er eigenlijk drie Forums: van de intellectuelen, de politici en de sociale bewegingen. Wij willen alleen een Forum. Wat betreft de samenstelling van de nationale assemblee in Italie die het ESF voorbereidt: dit staat open voor alle sociale bewegingen die vechten voor rechten op wereldschaal. Als mogelijke steden waar het Forum kan worden gehouden worden Florence en Napels genoemd. Daar zijn mogelijkheden voor grote bijeenkomsten en zijn voor veel mensen slaapplaatsen. Momenteel vinden er onderhandelingen plaats met de lokale autoriteiten waarbij de uitgangspunten van het ESF worden uitgelegd en waarbij het standpunt wordt ingenomen dat het ESF wel autonoom moet blijven tov de autoriteiten. Over 14 dagen vindt weer een nationale assemblee plaats en dan zal de beslissing worden genomen waar het ESF plaats vindt.

Ene Chico uit Brazilie van het Porto Allegre International Council houdt een inleiding over Porto Allegre. Het Internationale Council heeft besloten september/oktover 2002 te beginnen met de voorbereiding van een nieuw World Social Forum. Daarbij zullen allerlei andere social forums worden gehouden. Het WSF is geen institutie, het is een pubieke ruimte, een discussieforum om te praten over en te werken aan deze wereld. Er hebben Forums over specifieke onderwerpen plaatsgevonden of ze zullen plaatsvinden in India, Zuid-Afrika, Latijns Amerika, Barcelona, Palestina en op andere plaatsen. Verder zullen er lokale sociale forums worden gehouden. Al deze Fora moeten een soort eenheid in methodologie ten toon spreiden, waarbij ze uiteindelijk het WSF verrijken. Daarbij zal het International Council niet meer en niet minder dan als communicator optreden. 29 en 30 april is er in Barcelona een Forum dat ten doel heeft, de methodologische uitgangspunten verder uit te werken en een gemeenschappelijke methodologie voor alle Fora uit te werken. Als Braziliaans Forum streven wij ernaar, dat er bij de verschillende Fora in de verschillende landen een consensus gaat ontstaan over hoe we moeten werken. Dat zal uiteindelijk leiden tot een ‘charter of principles’ van het World Social Forum. In Dakar en India is reeds over die gemeenschappelijke uitgangspunten gepraat. Dit wordt dus in Barcelona verder uitgewerkt. Bij het ‘Charter of Principles’ hoort ook, dat wij te gast zijn bij lokale autoriteiten in een bepaald land, maar dat het Forum een onafhankelijk initiatief is, waar autonome burgers initiatieven nemen die lid zijn van vakbonden, sociale bewegingen etc. Niet de regeringen en de politici of de bestuurders. Zoals gezegd hoort dit bij het ‘charter of principles’. In Porto Allegre hadden de autoriteiten het initiatief genomen voor nog twee andere Fora naast de onze: een Forum voor lokale autoriteiten en een Forum voor parlementen of parlementariers. Ondanks het feit, dat deze Fora op dezelfde datum werden gehouden was dit niet ons initiatief. Er bestaat geen direct verband (directe link) tussen deze Fora en het World Social Forum. Een ander punt uit ons ‘charter of priciples’ is, dat we geen slotdocument maken. Het World Social Forum is een publieke ruimte, waar iedereen iedereen kan ontmoeten en informatie uitwisselen. Iedereen is verantwoordelijk om er wat van te maken, het World Social Forum is niet verantwoordelijk. Naast het ‘charter of priciples’ is er door de sociale bewegingen die aanwezig waren een ‘declaratie van sociale bewegingen’ gemaakt. Dit moet niet beschouwd worden als een verklaring van het World Social Forum. Het is een declaratie van een deel van het World Social Forum. Een ander principe uit het ‘charter of priciples’ is respect voor diversiteit. Dit is meer dan tolerantie. Het betekent naar elkaar luisteren, elkaar serieus nemen, communicatie, het is een fundamenteel uitgangspunt. In de vijf of zes fora die plaatsvinden voor de bijeenkomst van het WSF in 2003 moet plaats zijn voor die diversiteit. Het Proces van Porto Allegre kent twee dynamieken, ten eerste van de organisatoren, die themaas, conferenties en acties voorstellen. Ten tweede de dynamiek van de deelnemers, die zelf seminars organiseren. Deze tweede dynamiek is totaal vrij en uitdrukking van het fundamentele principe van de diversiteit. Groepen uit allerlei landen of sociale bewegingen op een bepaald thema kunnen voorstellen doen voor seminars op ene bepaald thema en zij kunnen ter voorbereiding daarvan teksten opstellen die tijdens de seminars besproken kunnen worden. Zo ontstaat er een rijke dynamiek van voorstellen van de deelnemers. De Braziliaanse vertegenwoordiger nodigt ons uit het ook zo te doen.

 • Mogen politieke partijen wel of niet deelnemen? Luciano: Er zijn verschillende standpunten en voorstellen over de rol van politieke partijen. Bovendien is het zo, dat de situatie tav politieke partijen en de verschillende landen verschillend is. Hij stelt voor, hierover in Wenen ene beslissing te nemen.

 • Tijdschema voor de voorbereidingen

 • Luciano samenvatting zaterdag: Er moeten bij het voorbereidingsproces verschillende werkgroepn ingesteld worden, minstens drie. Daarnaast moeten er thematische werkgroepen komen die Europawijd met elkaar discussieren over de verschillende themaas. Daarnaast kunnen in verschillende steden in Europa of op nationale niveau sociale forums worden gehouden, die voorstellen inbrengen voor de Europese werkgroepen in Wenen in mei.

Ad 2.

 • Er was kritiek op het WSF vanuit Brazilie hip hop en de kwestie van de armen die er niet zijn, evenals vrouwen kwam ter sprake.

 • De uitbreiding naar oost -europa en de mediterrane landen en ook Palestijnen en de Israleilische vredesbeweging uitnodigen.

Ad 3.

 • Hierop is geen antwoord gegeven. Er is 1 iemand die zich opgegeven heeft voor de boekhouding en de logisitiek

Ad 4.

 • Wat is het ESF? Het gaat om een open ruimte, waar de sociale bewegingen de dingen zelf kunnen invullen. Samenvatting Luciano zaterdag: we kunnen het ESF definieren als een deel van het World Social Forum in Porto Allegre. Er moet grotendeels volgens dezelfde methode gewerkt worden. Het moet ene gezamenlijke ontmoetingsruimte worden van verschillende culturen en groepen. Tevens stellen wij ons als doel, andere sociale bewegingen die geen deel waren van het PE-proces bij de organisatie ne het programma van het Europees Sociaal Forum te betrekken. We moeten veel vrije ruimte laten om mensen zelf dingen te laten organiseren.

 • Maar er moet wel contact zijn tussen de verschillende groepen zoals jongeren en vrouwen en niet alleen apart

 • We moeten niet euro-centristisch zijn. Discussies daarover.

 • Discussie over andere themaas en wat moet de inhoud van het ESF zijn.

 • Er is info gegeven op welke data en waar het ESF wordt gehouden.

 • De relatie tot de acties en de demonstraties

 • Er moeten geen drie ESF-en worden gehouden

]]>

Plaats een reactie