Open brief aan de Directeur van de Dienst Werk en Inkomen

www.amsterdam.nl zijn alle stukken voor de eerstvolgende vergadering van de commissie werk en inkomen eenvoudig te downloaden. Je hebt dan minstens een week de tijd om te reageren. Je kunt zeggen dat deze stukken niet voorzien zijn van een advies als er geen clientenraad is, maar uitgaande van wat we hebben gezegd over de eigen agenda kun je zeggen dat de sociale dienst voortdurend moet reageren op haar omgeving en voortdurend haar beleid bijstelt. Daar kun je op inspelen. Een clientenraad zonder bevoegdheden heeft weinig meerwaarde. Verder bestaan er naast bezwaarschriftprocedures klachtenprocedures bij de Ombudsman en de sociale dienst zelf voor individuele clienten. En op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen brieven aan een overheidsorgaan worden geschreven, die moeten worden beantwoord of gesprekken aangevraagd, terwijl er kan worden ingesproken bij de commissie. Dat is ook een soort advies. Dat de clientenraad advies kan geven, dat recht heeft iedere burger op grond van de AWB. Daarnaast onderhouden medewerkers van de sociale dienst tal van meer of minder formele contacten met hun omgeving met een veelheid aan organisaties. Er zal dus, gezien de wettelijke verplichting een clientenraad in te stellen beter over nagedacht moeten worden wat de toegevoegde waarde van ene dergelijke adviesommissie is. Wanneer een meer open maatschappelijke discussie was gevoerd hadden wij ingestoken op andere uitgangspunten. In deze discussie had wellicht voor een ander model kunnen worden gekozen, bijvoorbeeld het Haarlemse model, waarbij er een Platform minima-organisaties bestaat dat periodiek vergadert in het openbaar en dat uit haar midden een (tamelijk kleine) beleidsadviescommissie kiest, die overlegt met de sociale dienst en die dit terugkoppelt naar het Platform en daar verantwoording aflegt. Wij hopen u in het bovenstaande enig inzicht te hebben gegeven in de motieven voor onze beslissing, waarbij dient te worden opgemerkt dat ene kleine minderheid van de aanwezigen op de vergadering het met bovenstaande analyse niet eens is. Hoogachtend, Namens de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam, Piet van der Lende Cc Wethouder van Werk en Inkomen Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Gemeenteraad van Amsterdam P/a Raadsgriffie Postbus 202,1000 AE Amsterdam]]>

Plaats een reactie