De participatiewet

 • In de Participatiewet worden de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de WSW samengevoegd.
  De huidige Wajongers behouden die uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de Wajong gaan van 75% van het WML naar 70% van het WML. Om te bepalen of men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is worden herkeuringen uitgevoerd. De Wajong is na 1 januari alleen nog toegankelijk voor volledig arbeidsongeschikten. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die de aandoening al voor hun 18e levensjaar hadden, gaan voortaan naar de bijstand cq de Participatiewet
  • De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gaat op slot. Er komt geen nieuwe toestroom meer.
  • Invoering van de kostendelersnorm in de nieuwe Participatiewet
  • Het wordt de gemeenten verboden een zogenaamd categoraal bijzondere bijstandsbeleid te voeren. Allerlei minimaregelingen worden afgeschaft. Armoedebeleid. Er komt 100 miljoen extra naar gemeenten voor armoedebeleid. Dit is niet geoormerkt. De regering wil dat het wordt uitgegeven aan gezinnen met kinderen en preventie. Artikel 2.1.7. WMO maakt het mogelijk voor mensen met een chronische ziekte een categoriale regeling te treffen. Ook voor mensen boven het netto sociaal minimum. De gemeenten kunnen als alternatief ook streven naar een tussenvorm tussen categoraal en individueel. Bij bepaalde ziektes kunnen de extra kosten van te voren worden ingeschat. Zo kan de gemeente zonder al te veel beoordelingswerk toch maatwerk leveren. Financiele vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte meer kosten. Forfetaire vergoeding voor aannemelijke meerkosten. Ook kan er een declaratiefonds voor schoolgaande kinderen komen.Voor categoraal beleid is de inkomensgrens van 110% afgeschaft. De gemeente kan zelf inkomensgrenzen vaststellen.
  • Wat gaat de gemeente doen?
   Gemeenten mogen:
   • Meer bijdragen aan de persoonlijke kosten van individuele mensen
   • Krijgen meer ruimte voor aanbieden van aanvullende zorgverzekeringen
   • Meer mogelijkheden voor zgn stadspassen
   Een deel van de zorg in de AWBZ gaat zoals we zagen naar de ziektekostenverzekeraars. Een ander deel gaat naar de WMO en de Jeugdzorg. Veel gemeenten gaan over tot de oprichting van sociale wijkteams om mensen met meerdere problemen te helpen. In principe wordt het uitgangspunt: wat kan de omgeving doen om de persoon in kwestie te helpen. Dan pas komt de gemeente in beeld. Het niet-gebruik van voorzieningen zal door de afschaffing van categorale bijzondere bijstand en de focus op individuele bijzondere bijstand toenemen. Hier leest u meer over de hervorming van de gezondheidszorg.
  • studenten
   Er komt een individuele studietoeslag voor arbeidsongeschikte studenten die recht hebben op WSF. En die niet in staat zijn het voltijdsminimumloon te verdienen.
  • Wanneer u alleenstaande ouder bent, houdt de gemeente bij de hoogte van uw uitkering rekening met de zorg voor uw kinderen. Dit wordt de een-ouder norm in de bijstand genoemd. (een eenoudergezin krijgt nu 90% van het minimumloon) Die eenouder norm wordt in de Participatiewet afgeschaft. Vanaf 1 januari 2015 verandert dit dus. Uw uitkering gaat dan omlaag. Meer kindgebonden budget maar minder inkomen. Het kindgebonden budget gaat per 1 januari extra omhoog. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar die u ontvangt van Belastingdienst/Toeslagen. Hoeveel kindgebonden budget u ontvangt, hangt af van hoeveel kinderen u heeft, de leeftijd van de kinderen en uw inkomen en vermogen. Als u daar recht op heeft, krijgt u dus meer kindgebonden budget. Maar: er gaat meer van uw uitkering af dan dat uw kindgebonden budget omhoog gaat. U heeft dus in j anuari een lager inkomen dan nu. In de praktijk zullen werkende alleenstaande ouders er ongeveer 200 euro per maand op vooruitgaan, terwijl alleenstaande ouders in de bijstand er ongeveer 40 tot 50 euro op achteruit gaan.
  • Verzwaring sanctiebeleid. Standaardmaatregel minstens 100% van een maand en verlenging 3 maanden

  • Boetes

  • Kledingregels

  • Nederlandse taal

  • Clienten mogen niet vrijgesteld worden van alle arbeidsverplichtingen. (Dus ze moeten altijd gebruik maken van voorzieningen zoals sociale activering, meewerken aan een onderzoek, maken van een plan van aanpak. En er kan alleen een tijdelijke ontheffing worden ingevoerd. Maar let op! Het verzwaarde sanctieregime van standaard 1 maand geldt alleen voor mensen die volledig arbeidsgeschikt zijn. Er is een onderscheid qua sancties tussen het  ‘basisregime’ en het ‘zwaar regime’.

  • Invoering van de verplichte tegenprestatie.

  • Er komen 35 arbeidsmarkt regio’s en daaraan gekoppelde werkbedrijven. (Beschut werk en loonkostensubsidie). Er komen nieuwe reintegratie maatregelen. Hier een opsomming.

  • Er komen nieuwe bijverdienregelingen. In totaal zijn het er nu drie.
  • Andere maatregelen van de afgelopen jaren aan de vooravond van de invoering van de partcipatiewet
  ]]>

  Plaats een reactie