Frustrerende ervaringen met de overheid en het energie noodfonds. Ga in bezwaar als je het er niet mee eens bent!

Steeds meer gaat de overheid ertoe over, de uitvoering van de werkzaamheden uit te besteden aan stichtingen, waarbij het maar de vraag is, of de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is en en er bezwaar en beroepsmogelijkheden open staan. Een voorbeeld is de stichting van het Inlichtingenbureau, dat gegevens van uitkeringsgerechtigden verstrekt aan gemeenten en ook door gemeenten is opgezet. Het is een belangrijk knooppunt bij de opsporing van fraude en de beoordeling van aanvragen van een uitkering of de uitvoering van regelingen, zoals kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Het inlichtingenbureau is een stichting en is dus behalve indirect aan de gemeenten die haar hebben opgericht aan niemand verantwoording verschuldigd.

Noodfonds energie.

De regering en de energiemaatschappijen hebben een noodfonds energie ingesteld voor minima, die vanwege de sterk verhoogde prijzen van energie een te groot deel van hun inkomen aan energie moeten besteden. Ook het Tijdelijk Noodfonds Energie is een onafhankelijke privaatrechtelijke stichting. Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova Energie, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam hebben geld gegeven aan het fonds. Ook de Rijksoverheid steunt het Noodfonds met een subsidie. Het noodfonds zegt tegen mensen die het niet eens zijn met de beslssing van het fonds, dat bezwaar en beroepsmogelijkheden op grond van de Algemene Wet bestuursrecht niet van toepassing zijn. Wel heeft het noodfonds een mogelijkheid voor ‘herziening’ waarbij ze nog een keer naar je gegevens kijken. Maar wij zijn van mening, dat de Algemene Wet Bestuursrecht wel degelijk van toepassing is. Het is wat dit betreft een voorziening voor de minima, die door de overheid is ingesteld. Jurisprudentie wijst uit, dat in sommige gevallen stichtingen wel degelijk onder de wet vallen, bijvoorbeeld als de overheid er een substantieel bedrag in steekt en er een regeling voor is gemaakt. Dus ga wel in bezwaar en daarna eventueel naar de rechter als je het er niet mee eens bent! Al heeft de rechter over dit noodfonds voorzover wij weten nog geen uitspraak gedaan. Maar het is de moeite waard om het te proberen. Er zijn bijvoorbeeld mensen, die het niet eens zijn met de beslissing van het noodfonds, omdat ze nu een betrekkelijk laag bedrag aan energie betalen, waarop de beslissing van het noodfonds is gebaseerd, maar sommige mensen verwachten dat ze meer gebruiken en vrezen, dat ze aan het eind van het jaar een hoog bedrag moeten bijbetalen. Daarmee wordt in het noodfonds geen rekening gehouden.

Deze trend van stichtingen die overheidstaken uitvoeren compliceert de toepassing van de Algemen Eet Bestuursrecht en het gevaar bestaat van uitholling van de rechten van burgers bij overheidsbesluiten en de besteding van geld door de overheid. Medezeggeschaps instellingen zijn vaak niet van toepassing en als derechter beslist dat de AWB niet van toepassing is, hebt je als burger minder rechten. Kortom: een uitholling van de democratie dreigt Heb je voorbeelden van beroepsprocedures bij stichtingen laat het ons dan weten, dan kunnen we kennis verzamelen en ertegen ageren als de AWB niet van toepassing is.

Bijstandsbond,

Piet van der Lende
Petar Kapralov

Plaats een reactie