vv

 

Schoterzijl

De Schoterzijl, ook wel de oude Schoterzijl genoemd is een voormalige sluis op de grens van de gemeenten Lemsterland, Weststellingwerf en Steenwijkerland aan de rand van de Buitenpolder achter Kuinre in de Kuinderdijk. Voor de aanleg van de afsluitdijk en het ontstaan van de Noord-Oost Polder werd een groot gedeelte van Friesland via deze sluis van water ontlast. Het water stroomde dan via de Kuinder of Tjonger en via Slijkenburg bij Kuinre in zee. De zijl werd in de 19e eeuw op kosten van het rijk onderhouden. In de nabijheid van deze sluis was er in het jaar 1598 een hevig gevecht tusschcn de Friezen en Hollanders, waarbij de eerstgenoemde de nederlaag leden en waarbij onder andere Juw Juwinga, de elfde Potestaat van Friesland, sneuvelde. Ten westen van deze zijl is in het jaar 1703 een hoek land buiten gedijkt, dat in de 19e eeuw verlaten was en dat een gedeelte vormde van het zogenaamde Oosterzeesche Veld ten zuidoosten van het riviertje de Worst of Worstsloot, dat de scheiding vormde tussen Friesland en Overijssel. De Worst kwam bij Schoterzijl vanuit de Kuinder en stroomde enige kilometers ten westen van Kuinre in zee. (1)

In de late middeleeuwen waren er in Friesland veel kloosters die het onderhoud van bruggen en andere waterstaatswerken voor hun rekening namen. Wellicht herrinnert de benaming Schoterzijl aan het klooster van het Convent van Schoten bij Heerenveen. Dit klooster had in de omgeving van Schoterzijl vele bezittingen. Aan de naam van het klooster herinneren wellicht ook de Schoteruiterdijken, aan de oever van de Tjonger in Lemsterland ten noorden van Schoterzijl. (2)

(1) Noot Van der Aa noemen
(2) Zie voor een korte geschiedenis van dit klooster grondbezit in de middeleeuwen

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende