vv

 

Ter Idzerd

21 februari 1499 is er de institutie van Cristianus Johannis tot de parochiekerk van Itzard in het aartsdiaconaat Stellingwerff, vacant door resignatie van Henricus Cluise, krachtens presentatie van fabriekmeesters en 'burones' der parochie, met bevel tot inbezitstelling bepaaldelijk aan den deken Henricus Henrici ten Velde, cureit te Vollenhoe.
De kerk beschikte over minstens 1 vicarie. 28 februari 1561 is er de institutie van Johannes Meynardi tot de prebende of vicarie, gesticht ter eere van God en de Maagd Maria in de parochiekerk van Ydzardia, vacant door resignatie of dimissie varr Johannes Sybrandi, krachtens presentatie van Wicherus Jacobi pastoor, Lambertus Hannii en Isbrandus Joannis fabriekmeesters der kerk en de geheele gemeente aldaar. (1) De kerk van Ter Idezerd was gewijd aan Bonifatius.

In dit dorp stond de state Idserda, dat het stamhuis was van het geslacht Idserda of Idzerda. Een van de telgen uit dat geslacht was Baete van Idzerda, die het verbond van de edelen heeft ondertekend. (2) Waar de state gestaan heeft stond in de 19e eeuw een herenhuis. De gronden die tot de state behoord hebben besloegen een oppervlakte van ongeveer 100 bunder. In de eerste helft van de 19e eeuw waren de gronden eigendom van de erven Tietus Terwischa van Scheltinga. en het herenhuis waar de stins gestaan heeft was eigendom van Akke Terwischa van Scheltinga, huisvrouw van Johannes Groenesteeg, die toentertijd in Steenwijkerwold woonden. (3)

Er is een boek verschenen met een inventarisatie van veldnamen in het dorpsgebied.

Philomene Bloemhoff-de Bruijn en Ybe Duursma - Veldnaemen van Stellingwarf diel III - Der Izzerd, Hooltwolde, Ni'jholtwolde. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwolde 1988. Boek in pdf

(1) B.M. de Jonge van Ellemeet. Institutien, Proclamatiën en Collatiën van den Aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drente. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Twee en veertigste deel. Utrecht. Wed. J.R. van Rossum, 1916 blz 332/333
(2) Zie over hem J. W. te Water, Historie van het verbond der Edelen, St. III, bl. 395, en Mr. J. Scheltema, Staatkundig Nederland, D. I, bl. 530.
(3) Van der Aa

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende