vv

Baars

Baars ligt aan de rand van landgoed de Eese, ten noord -oosten van Witte Paarden en ten zuid-oosten van Willemsoord. In dit gebied vinden we een heide-ontginningslandschap. Op de hogere delen van dit gebied is een dikke keileemlaag gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd. Het ijs dat hier kwam voerde een mengsel van zand, grind , keien en leem aan. Het gebied kent een glooiend landschap met keileemhoogten. Aan de voet van deze keileemhoogten en op plaatsen waar een dikke laag dekzand werd neergelegd ontstond een voedselarme heidevegetatie. Eeuwenlang werd dit gebied gebruikt voor plaggen bemesting. De boeren mengden de heideplaggen met mest, in de potstal, waarna de heideplaggen en de mest over de beperkt beschikbare bouwgronden werden gebracht. In de 19e eeuw werden de meeste heidegebieden ontgonnen en vervolgens bebost of als landbouwgrond ingericht. We vinden in de omgeving van Willemsoord en Baars nu vooral blokvormige percelen en rechtlijnige kavelbeplantingen. Deze bestaan uit houtwallen en kleinere bosjes. Bij de ontginningen van de heidevelden heeft de Maatschappij van Weldadigheid een grote rol gespeeld. Hieruit is de kolonienederzetting Willemsoord ontstaan.

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende