Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden


Blesdijke

Bezienswaardigheden

Reeds in 1328 bestond deze parochie. (1) In een oorkonde van 4 october 1350 komt een zekere Lyndulfus als pastoor van deze parochie voor. (2) Het patronaatsrecht was in het bezit van de buren van het kerspel, zoals blijkt uit een oorkonde van 7 mei 1447, waarin bisschop Rudolf van Diepholt daarover gerezen geschillen beslechtte (3) Blijkens een institutiebrief van 18 februari 1562 stond het godshuis onder de bescherming van de H. Nicolaas. (4) Op deze institutiebrief wordt hieronder nog ingegaan. In het jaar 1413 werd Blesdijke door de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim verbrand. (5)
Op 16 november 1477 is er de fundatie van de Onze Lieve Vrouwe Vicarie in Blesdijke door telgen uit het aanzienlijke Steenwijker geslacht Ter Steege. Het blijkt, dat leden van dit geslacht en misschien andere aanzienlijken het collatierecht hadden. Dus niet de buren van Blesdijke. (6) In september 1559 is de institutie (bevestiging) van Joachimus Joannis tot het St. Anthoniusofficie in de parochiekerk van Blesdycke, vacant door resignatie van Petrus Vicheri, krachtens presentatie van Meynardus Nicolai pastoor, Thymannus Joannis ter Belte, Mennes Ellardi en Lucas Joannis curators-fabriekmeesters en de gezamenlijke parochianen aldaar. Hieruit blijkt dat het recht van collatie bij de parochianen en de fabrieksmeesters lag. We vinden tevens de namen vermeld van de toenmalige pastoor en de fabrieksmeesters.
En dan is er de institutiebrief van 18 Februari 1562. Uit deze brief blijkt de institutie van Mr. Nicolaus Jacobi tot de prebende, gesticht ter eere van God en St. Anthonius in de St. Nicolaus- parochiekerk te Blesdyck, vacant door resignatie of dimissie van Gerbrandus Sybrandi, krachtens presentatie van Meynardus Nicolai 'cureit' of pastoor (wordt dus weer genoemd), Thimannus then Belte 'judex' (wordt ook weer genoemd) en Ludolphus Joannis en Meynardus Ellens 'advocati' of fabrieksmeesters der kerk en de overige parochianen aldaar. (7) In de beide hiervoor genoemde institutiebrieven worden de namen geheel verschillend gespeld, wel een bewijs dat we de spelling van namen in dergelijke brieven met een korreltje zout moeten nemen. (Zie voor de betekenis van de verschillende termen de uitleg over de middeleeuwse organisatie van het kerkbestuur)

vv

Volgens van der Aa had Blesdijke omstreeks 1850 560 inwoners, waarbij de inwoners van De Blesse worden meegerekend. De Hervormden in dit dorp vormden samen met de inwoners van het dorp Peperga de gemeente Peperga-Blesdijke. Van der Aa zegt: 'Zij hebben hier eene oude kerk, met eenen dikken stompen toren, waarin de dienst den eenen zondag des morgens en den anderen zondag des middags verrigt wordt'. (8) Deze kerk is echter afgebroken en vervangen door de kerk op de foto hiernaast die in 2001 genomen is. Van der Aa zegt verder: 'bij de overstroming van Februarij 1825 klom de vloed hier, den 5 dier maand, tot de verbazende hoogte van tien voet boven de oppervlakte der zee, terwijl vele huizen, vooral arbeiderswoningen, weggeslagen, andere deerlijk geteisterd werden, zoodat er meer dan 50 woningen en tenten geheel of gedeeltelijk vernield waren, ook spoelde er eene aanzienlijke hoeveelheid turf weg'.

08 juni, 2006

Familie De Boer uit Blesdijke

vv

Een interessante genealogiepagina is die van Henk Beers in Hilversum. Op deze website zijn de gegevens te vinden van de familie Beers, die oorspronkelijk uit de omgeving van Hoogwoud in Westfriesland kwam, maar ook van de familie de Boer uit Blesdijke, Weststellingwerf, Friesland. Verder zijn gegevens te vinden van de aanverwante families Van Delden en Palm uit Curaçao en van Lukken uit Oostzaan. (http://geocities.com/hendrikbeers/FamdeBoer.htm) De tekst over de familie de Boer is niet alleen een beschrijving van de familie, maar ook van de geschiedenis van Steenwijkerwold en Blesdijke, dorpen waar familieleden gewoond hebben.

16 juni, 2006

Foto's van de familie Jetten

Op 12 juni 2006 kreeg ik een email van mevrouw H. Willems- van der Kolk uit Marknesse, die foto's stuurde uit een oud familiealbum van haar moeder Jantje Trijntje Jetten. Zij was de dochter van Wolter Jetten en Jantje Oosten. Jantje Oosten was weer een dochter van Trijntje Woudsma. Zij woonden in Blesdijke, waar Jantje Jetten ook naar school ging. De opgestuurde foto's zijn alle van de families Oosten of Jetten. De genealogie van de familie Jetten is gemaakt door Piebe Belgraver uit Zoetermeer en ook te vinden op internet.
Bekijk de foto's

(1) Gosses 1941 blz 41 e.v.
(2) De Geer tot Oudegein 1871 no. 529
(3) Muller Fzn 1917 no 3346
(4) AAU, dl. 42 (1916), blz. 286
(5) Zie voor de gegevens van het bovenstaande ook Kok 1958
(6) (4) Burgemeesters, Schepenen en Raad van Steenwijk geven vidimus ten verzoeke van Johan ter Steege, prebendarius van O.L. Vrouwe Vicarie in de Kerk te Blesdijke, en zijn mede- collatoren, van een gelijktijdig notarieel afschrift van de Fundatiebrief der Vicarie van 16 november 1477, welk stuk in originali bij een brand te Steenwijk in 1523 verloren was gegaan, 1544. Tresoar-Staten voor 1580. Toegang 3, inv.nr. 838
(7) B.M. de Jonge van Ellemeet. Institutien, Proclamatiën en Collatiën van den Aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drente. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Twee en veertigste deel. Utrecht. Wed. J.R. van Rossum, 1916 blz 286
(8) Van der Aa deel 2 blz 474

Terug naar dorpen-index

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende