Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden


Terug naar dorpen-index

Boyl

vv

Klokkenstoel te Boyl

Zoals bij meer dorpen wordt van Boyl voor het eerst in de oorkonde van 9 september 1320 melding gemaakt (1) Blijkens een institutiebrief van 20 juni 1509 was de kerk aan Sint Maarten gewijd. (2). In de kerk bevindt zich een in 1339 gegoten klok, die de naam Martinus draagt (3)

Op 20 juni 1509 is er de institutie van Lambertus Alteti tot de St. Martinusparochiekerk
te Boilo, vacant door dood van Reynerus, krachtens presentatie van hertog George van Saxen,
met bevel tot inbezitstelling bepaaldelijk aan den deken
Hinricus ten Velde te Vollenhoe. Blijkbaar beschikten de parochianen toen niet over het recht van collatie. De kerkelijke besluitvormingsorganen werden 'overruled' door de Hertog van Saksen.
Het blijkt, dat de Martinuskerk van Boyl ook een vicarie bezat die aan St Anna was gewijd. Op 8 maart 1560 is er de institutie van Andreas Bertoldi tot de prebende of vicarie, gesticht ter eere van St. Anna in .de parochiekerk te Boeylis, vacant door resignatie van Wilhelmus Joannis, krachtens presentatie van Regnerus Meynerdi 'judex', Albertus Joannis en Theodoricus Joannis 'advocati' der kerk (dus de fabrieksmeesters) en met toestemming der parochianen. (4) (Zie voor de betekenis van de verschillende termen de uitleg over de middeleeuwse organisatie van het kerkbestuur)

Van der Aa zegt over de situatie in het dorp omstreeks 1850: 'van dit dorp liggen de huizen, ter wederzijde van de kerk, in het geboomte verspreid. Men telt, met de daaronder behoorende buurtjes Boekholt en Rijserpekamp, 300 inw., alle Herv., die tot de gemeente Noordwolde - en-Beuil behooren, en hier eene kerk zonder toren hebben'. (5)

(1) Berkelbach van Sprengel 1937, no 458.
(2) AAU, dl 42 (1916) blz 287
(3) De Vrije Fries, dl 18 (1895) blz 35. Zie voor het bovenstaande ook Kok 1958.
(4) B.M. de Jonge van Ellemeet. Institutien, Proclamatiën en Collatiën van den Aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drente. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Twee en veertigste deel. Utrecht. Wed. J.R. van Rossum, 1916 blz 287
(5) Van der Aa deel 2 blz 369

Terug naar dorpen-index

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende