Historische feiten en wetenswaardigheden van de vroegste tijden tot heden

Algemene informatie

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Tijdperken

Prehistorie

vv De Romeinse tijd

De middeleeuwen

De 16e, 17e en 18e eeuw

De 19e eeuw

De 20e eeuw

Thema's

vvactualiteiten en geschiedenis andere regio's

Natuur en toerisme

flora en fauna

Stormvloeden/dijkenbouw

Folklore en volksverhalen

dorpen en buurtschappen

genealogie

Historische gebouwen

Literatuur

Oude portretfotoos

vvvv De Groote Veenpolder van Weststellingwerf


vvvv Veldnamen van Stellingwerf


Zoeken op deze site

Reageren? schrijf een email naar stellingwerven at dds.nl
 
Aangepast zoeken

Aan deze website is ook een pagina op Facebook gekoppeld: http://www.facebook.com/Stellingwerven

Regionale media

De Stellingwerf
Steenwijker Courant
Nieuwe Ooststellingwerver

Twitter berichten

Twitter Updates

  follow me on Twitter
   

   

   

   
   

  Korte beschrijving

  vvDe pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben, de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk

  Maker van de site: P. van der Lende. Hebt u vragen of opmerkingen over de geschiedenis van het gebied of over de website, laat het me dan weten. pvdlende@dds.nl of stellingwerven@dds.nl

  Kerngegevens Weststellingwerf
  Kerngegevens Ooststellingwerf
  Kerngegevens Steenwijkerland

  Berichten

  Nieuwe brochure over de geschiedenis van Stellingwerf verschenen.

  In juni 2015 heb ik een brochure geschreven over de geschiedenis van Stellingwerf. De brochure is in eigen beheer uitgegeven. De titel van de brochure is 'Enkele opmerkingen over de geschiedenis van Stellingwerf'. In de tekst worden enkele aspecten behandeld van de geschiedenis van de gemeente Oost- en Weststellingwerf. Het is een verhaal met de vermelding van een groot aantal gebeurtenissen en achtergronden die als basis kunnen dienen voor een algemene inleiding in de geschiedenis van Stellingwerf. Het is echter niet mijn bedoeling met deze brochure die algemene inleiding te schrijven, maar om een eerste overzicht te maken. U kunt de brochure bestellen. Meer.......

  Korte beschrijving dorp De Pol toegevoegd

  Het dorp De Pol is net als het nabijgelegen Willemsoord ontstaan door de ontginningen en de kolonisatie van dit gebied in het organisatorisch kader van de Maatschappij van Weldadigheid. Meer.....

  De Stellingwerven 700 jaar

  In 2009 bestonden de Stellingwerven 700 jaar. Strikt genomen bestond de landstreek ook al voor die tijd, want verschillende dorpen worden al voor die tijd in oorkonden genoemd, maar het jaartal 1309 heeft toch een sterk symbolische waarde. In een oorkonde uit dat jaar komt de naam Stellingwerf voor het eerst voor. In 2009 werden vele feestelijkheden georganiseerd. Bekijk hier enkele fotoos van de middeleeuwse markt die op 20 juni 2009 werd gehouden. Meer....

  Beneficiaalboeken

  In 1542 heeft Karel V de Friese gemeenten opgedragen om lijsten samen te stellen van de grootte, grenzen en jaarlijkse opbrengsten van de patroons, pastorie-, vicarie-, en prebendegoederen van alle Friese parochies binnen hun grondgebied. Deze zijn voor het grootste deel van de steden en grietenijen bewaard gebleven. Er bestaat een uitgave van, in 1774 gedrukt maar eerst in 1850 door J. van Leeuwen gepubliceerd. Omdat het een veelgebruikte zeer gedetailleerde bron betreft, die een scherp inzicht geeft in de financiering van de middeleeuwse Friese parochiekerken en hun bedienaars, en bovendien veel namen en gegeven over landgebruik bevat, is het plan opgevat er zowel een analoge als digitale uitgave van te maken. Het streven is om de teksten in het voorjaar van 2011 in druk en op de site van de Fryske Akademy beschikbaar te hebben. Maar of dat lukt.....Meer.....

  De zegeningen van de way back machine. Waarom is het niet zo'n ramp als een link op deze site naar een externe pagina een tijdje niet werkt?

  Wat eenmaal op internet terechtgekomen is gaat er nooit meer af. Want alle websites van over de hele wereld worden bijvoorbeeld opgenomen in de way back machine. Dus als een link niet werkt kun je het adres daar opzoeken. Ik probeer een link naar externe sites zoveel mogelijk actueel te houden, maar het kan soms een tijdje duren voor een gewijzigde link ingevoerd wordt. Is dat niet het geval, maak dan gebruik van de way back machine. Lees meer.....

  Digitale kranten uit Noord-Nederland

  Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant, een samenwerking tussen Tresoar en Leeuwarder Courant heeft de totale krantencollectie van de Leeuwarder Courant, van 1752 tot heden, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op internet via een website. Daar zijn in de loop van de tijd vele kranten aan toegevoegd, oa Dagblad van het Noorden. Helaas niet de Provinciale Drentsche en Asser Courant, die ook veel info over de Stellingwerven bevat. Blader door en zoek in bijna drie eeuwen geschiedenis van Noord Nederland!

  Cartago van belang voor Noord-Nederlandse geschiedenis

  Cartago is het computersysteem van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe. Bijna 35.000 akten en andere stukken vóór 1600 van deze gewesten worden in de site opgenomen. Het project is een initiatief van de Stichting Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe, waarin vertegenwoordigers van verschillende instellingen zitting hebben. De oorkonden vormen voor Groningen en Drenthe tot 1600 de voornaamste bronnen. Ook worden in Carthago in druk verschenen oorkondenboeken op de site opgenomen, zoals het Groot Plakaat en Charterboek van Vriesland. Meer....