Geschiedenis van de Stellingwerven en Noord-West Overijssel

Historische feiten en wetenswaardigheden van de vroegste tijden tot heden


Inhoud van de website

Informatie over de maker van de website en contactgegevens


vv

Teoretische beschouwingen over de opzet van de site
 


Inhoudsopgave

Tijdperken

Prehistorie

vv De Romeinse tijd

De middeleeuwen

De 16e, 17e en 18e eeuw

De 19e eeuw

De 20e eeuw

Thema's


Natuur en toerisme

flora en fauna

Stormvloeden/dijkenbouw

Folklore en volksverhalen

dorpen en buurtschappen

vv dorpen in buurgemeenten

genealogie

Historische gebouwen

Literatuur en bronnen

Oude portretfotoos

vvvv De Groote Veenpolder van Weststellingwerf


vv Waterwegen

vvvv Veldnamen van Stellingwerf


Korte beschrijving van de website en nieuws

vv De pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben en de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk

Maker van de site: P. van der Lende. Ik hou me ook met recente meer algemene politieke en economische ontwikkelingen bezig op mijn weblog weblog Piet van der Lende. Deze weblog gaat over de meningen die ik heb over bepaalde onderwerpen en ik heb ook mijn (jeugd) herinneringen opgeschreven. Hebt u vragen of opmerkingen over de geschiedenis van het gebied of over de websites, laat het me dan weten. email Piet van der Lende of email van de website stellingwerven

Kerngegevens Weststellingwerf
Kerngegevens Ooststellingwerf
Kerngegevens Steenwijkerland

Bij Swifterbant hielden de jager-verzamelaars al vroeg vee.

In Flevoland hielden jager-verzamelaars al rond 4240 voor Christus twee kuddes vee. De overstap naar landbouw begon hier vroeg. Nieuwe inzichten in NRC van 4 juni 2024. artikel in NRC

Voor de tegenstanders van de boeren: bekijk het ook eens van een andere kant. Afwijzing van vrijhandelsakkoorden en de eis van een fatsoenlijk inkomen, daar gaat het om bij de boerendemonstraties in Europa

In onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië en België gaan steeds meer boeren de straat op. Lage inkomens en een gebrek aan toekomstperspectieven voor de overgrote meerderheid van de boeren vormt de basis van deze onvrede, die alles te maken heeft met het neo-liberale beleid dat de Europese Unie al decennia lang voert. Via Campesina roept op om deze protesten serieus te nemen en het Europese landbouw- en voedselbeleid een andere richting op te sturen: het is tijd om een einde te maken aan de vrijhandelsovereenkomsten en resoluut de weg in te slaan naar voedselsoevereiniteit. Via Campesina is de wereldwijde beweging van kleine boeren. Lees meer hierover

Discussie over een randmeer bij de Noord Oost Polder laait weer op

Op 16 februari 2024 was er een jaarvergadering van de vereniging Polderbelangen Oldelamer in Oldetrijne, waar bestuurder van het Wetterskip Frysân Gerben de Boer die voor de BBB in het waterschap zit, opnieuw pleitte voor een randmeer langs de rand van de Noord Oost Polder bij Kuinre en Vollenhove. Dit zou alsnog een oplossing zijn om verdroging van het veenweidegebied tegen te gaan. De Noord Oost Polder ligt 6 meter lager dan de Grote Veenpolder van Weststellingwerf De gemalen van de Noord Oost Polder trekken al het water weg onder Friesland. Er moet druk gegeven worden tegen het wegpompen van water uit de veenweidegebieden. De aanleg van een randmeer kan dat bewerkstelligen. Lees meer over de discussie voor de aanleg van een randmeer

Aanvalsplan van natuur en milieu organisaties om de weidevogels te behouden

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen, voor het te laat is! Oproep aan de nieuwe regering: neem het Aanvalsplan Grutto op in het regeerakkoord en red de weidevogels! Zorg voor minimaal 30 gebieden van 1000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd. Garandeer de boeren in deze gebieden een goed inkomen. Lees meer over het aanvalsplan

kerk te Munnekeburen gedeeltelijk gerestaureerd


De kerk te Munnekeburen wordt gedeeltelijk gerestaureerd. Het houtwerk van de toren wordt vernieuwd en geschilderd. Ook het uurwerk van de klok wordt vervieuwd. Enkele vrijwilligers gaan de eigenaar van de kerk, Poly-Meer uit Ouwsterhaule, ondersteunen bij de restauratie. Het is een rijksmonument. Veel inwoners van Munnekeburen zijn erg gehecht aan het monument, al is de kerk dan wel niet meer in gebruik als kerk. De kerk wordt sinds 2005 na het ontstaan van de PKN Scherpenzeel-Munnekeburen niet meer als zodanig gebruikt. De Nederlands Hervormde kerk is in 1806 gebouwd en in 1860 verbouwd. De kerk is nu van de particuliere eigenaar een opslagruimte waar allerlei tweedehandsgoederen te koop liggen op grote plankieren. Het interieur van de kerk is daarbij geheel verloren gegaan. 

Om de kerk ligt een begraafplaats. In 1992 waren er plannen om de kerk te slopen, maar de bevolking keerde zich tegen de sloop. 


Revolutionaire ontwikkelingen in het overheidsbeleid i.v.m. het klimaatakkoord en in de landbouw

In juni 2019 waren er drie belangrijke gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor het leven van mensen in Nederland in het algemeen en voor de landbouw en de natuurgebieden in het bijzonder. Het gaat om het klimaatakkoord, het Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief en de ontwerp NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Lees meer...

zoeken

Aangepast zoeken

crowdfunding campagne

Het onderzoek in archieven en het samenstellen van de website wordt verricht door Piet van der Lende. De financiering ervan geschiedt door mijn bijdragen en een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, de stichting Historie Weststellingwerf. De stichting heeft tevens het archief van enkele families uit Weststellingwerf in beheer.

Kosten van het project

De kosten van het project hebben betrekking op het hosten van de website bij een provider, het aanhouden van een domeinnaam, administratiekosten en portokosten bij het versturen van brieven, telefoonverkeer, kosten van conservering en digitaliseren van het archief, bank-kosten, kosten van publiciteit zoals folders en advertenties om bekendheid te geven aan de website en de productie van brochures, reiskosten voor bezoek archieven bij onderzoek, etc.

Om de kosten te kunnen blijven dekken ben ik een crowdfunding campagne begonnen. Als u de website waardeert, en een bijdrage wilt leveren, kunt u een donatie doen op https://tinyurl.com/stellingwerf

Aan deze website is ook een pagina op Facebook gekoppeld: http://www.facebook.com/Stellingwerven

Regionale media

De Stellingwerf
Steenwijker Courant
Nieuwe Ooststellingwerver

weblog over de voortgang van de website

Aan deze website is een weblog gekoppeld waar wordt bericht over de voortgang van de werkzaamheden aan de website. Nieuwe en gewijzigde artikelen en andere wijzigingen worden op de weblog vermeld.Ook kunt u op de aan deze site geoppelde weblog reacties op de artikelen of op de website achterlaten. U kunt natuurlijk ook reageren via Twitter of Facebook. Ik ben van plan ook regelmatig nieuws over de geschiedenis van Stellingwerf en Steenwijkerland en omgeving te plaatsen. De weblog bezoeken